-Medeniyetimize dâir-

Hakkında

  “Gökkubbemiz” ismini verdiğimiz bu sitede, bizim muhtelif vakitlerde yazdığımız yazılar neşredilecektir. Ömer Fâruk Fidan’ın yazdığı ve yazacağı yazılar daha çok siyâsî ve milletlerarası mes’elelere müteallik olup diğer muharrir Ufuk Saz’ın neşredeceği yazılar ise daha çok eski edebiyâtımız ve târih ile alakalıdır.

  Bizim bu yazılarımızı yazarken kendimize vazîfe olarak kabul ettiğimiz meslek, Mehmed Fuad Köprülü, Nihad Sâmi Banarlı,  Yahyâ Kemal ve  Ali Fuad Başgil gibi büyük hocalarımızın mensubu oldukları meslek olan büyük Türk Medeniyeti’nin temsilcisi olma mesleğidir.  Bu meslek ise mes’elelere ilmin nazarından bakmayı, millî kültürü oluşturan her şeyi bir bütün olarak görüp sevmeyi, maddi kıymetlerin yanında ma’nevî değerlere de ehemmiyet vermeyi ve her zaman mu’tedil olmayı gerektirir. İşte bizim mensubu ve  müdâfii olduğumuz meslek budur. Yazdığımız yazıların umûmî efkârın ve ehlinin tenkidine arz edilmesi ve kendimizi ilim ve irfan zâviyesinden geliştirmek gâyesiyle kurduğumuz bu sitede ve Kendi Gökkubbemiz Altında da dâimâ bu şekilde hareket edeceğiz.