-Medeniyetimize dâir-

Neşir Prensipleri ve Kânûnî Îkaz

Gökkubbemiz, 2020 yılının eylül ayında gokkubbemiz.com ismiyle neşir hayâtına başlayarak edebî, târihî ve siyâsî mevzularda yazılar neşreden ve bu yazılarıyla Türk ilmine hizmet etmeyi kendisine hedef ittihaz eden bir sitedir. Neşredilen bu yazıların bütün hakları, Gökkubbemiz’e âittir. Sitemizde neşredilen okuyucu yorumları için  aşağıda belirtilen kâideleri bütün ziyâretçilerimiz kabul etmiş sayılır. İlâveten bu hususların ihlâli sebebiyle Gökkubbemiz hukûkî olara mes’ul addedilemez.

1) Yazılara yapılan yorumlarda hiç kimse, ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedenî özrü, içtimâi seviyesi ve dînî inançları sebebiyle kınanamaz, aşağılanamaz.

2) Düşünce, vicdan ve ifâde hürriyetini tahdid edici, umûmî ahlak anlayışını, din duygularını, âile müessesesinin temel istinat noktalarını sarsıcı ya da incitici yorum yapılamaz.

3) Yorumlarda kişileri ve muhtelif müesseseleri, tenkit hudutlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftirâ mâhiyetinde olan ifâdelere yer verilemez.

4) Suçlu olduğu mahkeme kararıyla kat’iyet kazanmadıkça kimse suçlu i’lan edilemez.

5) Kânunların suç saydığı fiiller, gerçek olduğuna inandırıcı ma’kul sebepler olmadıkça kimseye atfedilemez.

6) Şiddet ve zorbalığı teşvik eyleyen, insânî kıymetleri tahkir eden yorumlar yapılamaz.

7) Suç ve terör teşkilatlarının doğrudan veya dolaylı propagandası mâhiyetinde olan bir yorum yapılamaz.

8) Terör teşkilatlarının dilini, husûsî mefhumlarını, ta’riflerini, terörün propagandasına yardımcı olacak şekilde ihtivâ eden bir yorum yapılamaz.

9) Terör, şiddet ve tabîî âfet mağdurları ve yakınlarını rencide edici, ma’nevi haklarını zedeleyici yorumlar yapılamaz.

OKUYUCULARIMIZ İÇİN HUKÛKÎ BİLGİLER

Sitemiz bünyesinde neşredilen yorumlar için değerli ziyâretçilerimizin hukûkî ma’nâda dikkat etmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Bu hususlar, kıymetli ziyâretçilerimiz için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu şümûlünde ehemmiyet kazanmaktadır. Aşağıda yazılı kânun maddelerini kıymetli ziyâretçilerimizin dikkatine arz ederiz.

TCK.m.125 (Hakaret Suçu);

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Hakaret suçunun;

– Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

– Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

– Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

TCK.M.220/8 (ÖRGÜT PROPAGANDASI)

Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TMK.M.7/2(TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI)

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

FSEK.M.71/1

Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

FSEK.M.71/5

Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Neşir Prensipleri ve Kânûnî Îkaz başlığı altında îzah edilen bu hususları bütün ziyâretçilerimiz kabul etmiş sayılırlar. İleride doğması muhtemel hukûkî ihtilaflardan dolayı Gökkubbemiz mes’ul addedilemez.

Kıymetli ziyâretçilerimize saygıyla arz ederiz.

©Gökkubbemiz